SOLIDARITETSFOND HARSTAD ALPINKLUBB 

Overordnet mål: 

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi. 

 

Hva er Solidaritetsfond: 

Solidaritetsfond er en egen ordning i HAK som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader i idretten for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på samlinger/renn, nødvendig utstyr, transport ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men vil være en mulighet for å få hjelp/støtte i en økonomisk krevende situasjon. 

 

Hvem er målgruppa for «brukere» av solidaritetsfond: 

Medlemmer i aldergruppa 6-19 år der økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse. Det er viktig at idrettslagets medlemmer kjenner ordningen og at det etableres en lav terskel for å be om støtte. 

 

Hvordan søke: 

Søker er anonym for alle med unntak av styrets leder og kasserer. Leder og kasserer har taushetsplikt, og ordningen er tillitsbasert. Søker kan gjerne spesifisere i søknaden hva støtten ønskes brukt. Det vil ikke etterspørres dokumentasjon på dette i ettertid. 

 

Søknad sendes til harstadalpin@gmail.com og merkes «Solidaritetsfond» 

 


VEDTEKTER - HAKs SOLIDARITETSFOND  

 

§1 NAVN OG FORMÅL 

 Fondets navn er Harstad Alpinklubbs Solidaritetsfond. 

 Fondets formål er å gi barn og ungdom i alderen 6 til 19 år tilknyttet Harstad Alpinklubb mulighet til å delta på HAKs aktiviteter uavhengig av private økonomiske forhold.  

 

§2 FONDETS STØRRELSE OG PLASSERING 

 Det tilstrebes at fondet ved årets start er på 20 000,-. Disse midlene kan benyttes til det aktuelle formålet i løpet av kalenderåret. Det søkes aktivt etter eksterne midler til å fylle fondet. 

 

§3 BRUK AV FONDET 

 Fondet kan benyttes av medlemmer av HAK. Styret prioriterer mellom søknader/henvendelser dersom det blir nødvendig ut fra de økonomiske rammene som foreligger. 

 Det skal være lav terskel for å kontakte fondet for medlemmer som har behov for økonomisk støtte.  

 Søkere på midler fra fondet må være fylt 18 år. Kun foresatte kan søke om midler for sine barn.  

Fondet prioriterer støtte som er nødvendig for lokal aktivitet og engasjement fremfor arrangement som innebærer lange reiser eller andre kostnadsdrivende element. 

Støttebeløpet betales som hovedregel ikke ut til medlemmet eller til den/de foresatte, men betales ut ved at kostnaden til medlemskontingent, aktivitetskontingent og/eller egenandel til reiser og cuper ikke kreves inn av medlemmet, men anses som betalt med det beløpet som er gitt i støtte.  

 

§4 ANSVARLIGHET 

Styret i HAK er ansvarlig for fondet.  

 

§5 FONDSSTYRE 

Styret i HAK er fondsstyret. 

 

§6 REVISOR 

HAKs kontrollutvalg vil revidere fondets regnskap. 

 

§7 KONFIDENSIALITET 

Med bakgrunn i fondets formål og spesielle forhold, vil det være viktig med høy grad av konfidensialitet i saker som behandles. Ingen utenfor styret skal ha tilgang til informasjon om søkere uten at det er gitt særlig samtykke. 

 

§8 REGNSKAP OG KONTO 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet presenteres for HAKs årsmøte. Regnskap vil ikke inneholde navn på personer. Det skal opprettes egen konto for fondet. 

 

§9 ENDRING AV VEDTEKTER 

Fondets vedtekter kan endres av styret i HAK. Vedtektene evalueres årlig. 

 

§10 OPPLØSNING AV FONDET. 

Fondet kan oppløses etter vedtak i HAKs årsmøte. Eventuelt resterende midler i fondet blir benyttet til fondets opprinnelige formål administrert av styret i HAK.